ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 62 ระบบปัจจับพื้นฐานนักเรียนยากจน เปิดระบบให้กรอกข้อมูลวันที่ 1กรกฎาคม 2562
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
20 มิ.ย. 62 คัดกรองเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมไหว้ครู บริเวณลานหน้าอาคารหลังใหม่
12 มิ.ย. 62 ถึง 21 มิ.ย. 62 คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน
11 มิ.ย. 62 แข่งขันกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย ระดับศูนย์ที่โรงเรียนบ้านท่านางแนว