ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 62 ระบบปัจจับพื้นฐานนักเรียนยากจน เปิดระบบให้กรอกข้อมูลวันที่ 1กรกฎาคม 2562
20 มิ.ย. 62 คัดกรองเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมไหว้ครู บริเวณลานหน้าอาคารหลังใหม่
12 มิ.ย. 62 ถึง 21 มิ.ย. 62 คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน
11 มิ.ย. 62 แข่งขันกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย ระดับศูนย์ที่โรงเรียนบ้านท่านางแนว