ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร

1.1.  ความเป็นมา

       โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร      ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านหนองสะแบง  ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

        โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร  ก่อตั้งเมื่อ วันที่   24  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2486 (รวมอายุได้  68 ปี) อาศัยศาลาวัดชุมพร เป็นที่ทำการเรียนการสอน  โดยการนำของนายจวง  จิตแสง ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองสะแบง พร้อมด้วยคณะกรรมการและชาวบ้าน ร่วมกันก่อตั้งขั้น ซึ่งมีบุคคลสำคัญ ต่อไปนี้ร่วมดำเนินการ

                1.  ขุนเดชสุภารักษ์                             นายอำเภอพล       เป็นประธานในพิธี

                2.   นายคณิต        พวกพลับ               ปลัดอำเภอประจำตำบลแวงน้อย

                3.   นายสมบูรณ์   ร้อยดี                    ครูหัวหน้าตำบลแวงน้อย  ( ครู  ห.ตบ.)

ครูมาร่วมในพิธีเปิด คือ

                1.   นายสังวาล    ดอนพิลา               ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่         2.   นายเสริม      สุขมหาหลวง     ครูโรงเรียนบ้านแวงน้อย  มาดำรงตำแหน่ง  ครูผู้สอน              การดำรงอยู่ อาศัยเงินศึกษาพลีและงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประถมอาศัยศาลาวัด เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป. 1 ถึงชั้น ป.4  อาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา  จัดการเรียนการสอนให้ดำเนินไปตามหลักสูตรประถมศึกษาธิการ พ.ศ. 2503

                ปี พ.ศ. 2504  ได้งบประมาณสมทบ สร้างอาคารเอกเทศถาวรขึ้น

                ปี พ.ศ. 2519   ขยายชั้นเรียนถึงชั้น ป.ปลาย  และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ พื้นสูง  1  หลัง

                ปี  พ.ศ.  2520  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ พื้นสูงอีก 1 หลัง เป็นหลังที่  2  แล้วขออนุญาตรื้อถอนอาคารหลังเดิม นำวัสดุมาสร้างเป็นหอประชุม

                ปี พ.ศ.  2530  ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง เป็นจำนวนเงิน  360,000  บาท 6 ห้องเรียน ดังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้

          การเปลี่ยนแปลง    5  พฤษภาคม  2419  แก้กฎหมายยกฐานเป็นครูประชาบาล  ขึ้นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญโดยอาศัยงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. 2509  โอนครูประชาบาลพร้อมทรัพย์สินมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย  ด้านบุคลากร งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. 2523  ออก พรบ. แก้ไขการประถมศึกษา ให้ครูประชาบาลมีฐานะเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พรบ. ข้าราชการพลเรือนทุกประการ  โดยมีหน่วยงานสังกัดกรม สปช. กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบทั้งงานบริหารบุคคล วิชาการและงบประมาณ ตลอดจนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับประถมศึกษา

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนบ้านหนองสะแบง เป็น โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร  เพราะเขตบริการมี 2 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองสะแบง  หมู่ที่ 5  และ บ้านศรีชุมพร หมู่ที่  9  ปัจจุบัน มีหมู่บ้านในเขตบริการ จำนวน  4  หมู่บ้าน คือ  บ้านหนองสะแบง  หมู่ที่ 5  , บ้านหนองสะแบง หมู่ที่  14 , บ้านศรีชุมพร หมู่ 9 , และบ้านโนนถาวร หมู่ที่  16

ปี พ.ศ. 2547  มีการยุบรวม สปช. กรมสามัญ  รวมอยู่ใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  มีการยุบ สปจ. สามัญจังหวัด,สปอ.สปก. รวมเข้าเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( สพท)  รวมทั้งสิ้น  175 เขตพื้นที่

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร  2486 – ปัจจุบัน

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายสังวาลย์     ดอนพิลา

ครูใหญ่

2486  -2487

2

นายพันธ์          ชินแสง

ครูใหญ่

2487 - 2495

3

นายวิชัย            ภาณสิทธิ์

ครูใหญ่

2495 - 2496

4

นายบุญเสริม     สุขมหาหลวง

ครูใหญ่

2496 - 2506

5

นายมานิตย์       กุลชัย

ครูใหญ่

2506 – 2534(เกษียณ)

6

นายวิชัย            จันทร์มณี

อาจารย์ใหญ่

2534 - 2543

7

นายสมศักดิ์       คำภาบุตร

อาจารย์ใหญ่

2543 -2544

8

นายสุพจน์         ดีสุข

อาจารย์ใหญ่

2545(พักราชการ)   

9

นายไพบูลย์        โชคชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

16/06/2548 - ปัจจุบัน

 

การเปลี่ยนแปลงด้านอาคารสถานที่

                ปี พ.ศ. 2539  ได้รับบริจาคห้องนำจำนวน  1  หลัง  2 ที่  1 ห้องน้ำ 1 ห้อง งบ 65,000 บาท                                    สร้างห้องครัว   1  หลัง           งบ   70,000  บาท

                                         สร้างสนามวอลเล่ย์บอล   1 สนาม งบ  80,000  บาท

                                         ได้รับงบประมาณจัดสรรห้องปฏิบัติการทางภาษา  1 ห้อง  ตามโครงการปฏิรูปการศึกษา  โดยเป็นโรงเรียนนำร่อง

 

 

                ปี  พ.ศ. 2540   ได้รับงบประมาณห้องคอมพิวเตอร์  และห้องวิทยาศาสตร์

                ปี  พ.ศ.  2541   ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 601 /26  1 หลัง  4  ที่ 

                                                ราคา  101,000  บาท

                ปี พ.ศ.  2542    ได้รับงบประมาณโครงการมิยาซาวา สร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.30 พิเศษ

                                                ราคา  81,000  บาท

                ปี พ.ศ. 2548     ได้รับงบบริจาค จัดสร้างศาลา  นสศ ร่วมใจ   งบประมาณ  45,000  บาท

                ปี พ.ศ. 2549     ได้จัดผ้าป่าศิษย์เก่า จัดสร้างห้องสมุดประชาร่วมใจฯ งบ  350,000  บาท

                                                จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  11 เครื่อง   งบประมาณ  150,000  บาท

                                                จัดสร้าง พญาแย้   งบประมาณ   40,000  บาท

                ปี พ.ศ. 2551      อบต.ละหานนา จัดสร้างถนนเชื่อม ศรีชุมพร-วัดชุมพร ผ่านโรงเรียน

                                                งบประมาณ  170,000  บาท จัดทำศาลารักการอ่าน งบบริจาค 25,000 บาท

                ปี พ.ศ. 2552      จัดทำถนนหน้าอาคารเรียนงบบริจาคและงบโรงเรียน ยาว  125  เมตร

                                                สิ้นงบประมาณ  200,000  บาท

                ปี พ.ศ. 2553       ปูกระเบื้อง ใน หอประชุมงบซ่อมแซม   50,000  บาท  ต่อเติมโรงอาหาร

                                       งบบริจาค  55,000  บาท   ต่อเติมห้องสมุดงบซ่อมแซม/งบ อบต.

                                        งบ   55,000 บาท  ปูกระเบื้องร่มตะโก  งบ  40,000  บาท

                ปี พ.ศ. 2554      ได้ทำห้องประชุม ติดแอร์  2 เครื่อง  งบ  36,500  บาท  จัดทำเตาเผาขยะ

                                        งบประมาณ  8,500  บาท  ได้รับจัดสรรห้องคอมพิวเตอร์ จาก สพฐ

                                                งบประมาณ  368,000  บาท

          โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร   ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลละหานนา   อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    มีนักเรียน  189 คน    มี ครู บุคลากร  จำนวน  16  คน