วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร จัดการศึกษาโดย ผู้มีความรู้และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีทักษะชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีความรู้เทคโนโลยี
ทุกภาคีมีส่วนร่วม

ปรัชญา
“คุณธรรม นำความรู้ สู่ทักษะชีวิต”
คุณธรรม หมายถึง การเป็นผู้มีศีลธรรมประจำใจ มีคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่ดีงาม ประพฤติปฏิบัติตามครรลองของพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย
นำความรู้ หมายถึง การเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการต่างๆ
ทักษะชีวิต หมายถึง การเป็นผู้มีสุขภาพกาย ใจ แข็งแรง รู้จักคิด วิเคราะห์
แก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับคนอื่น รู้จักปรับตัวให้เกิดความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจเป็นพลเมืองดี เคารพยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข