พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
 1. พัฒนาหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยเน้นให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์ นำไปพัฒนาต่อยอดด้วยตนเองรองรับการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21
 2. พัฒนาห้องสมุดและห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เป็นศูนย์วิทยบริการที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้านการให้บริการ  รวมถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง     
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะวิชาชีพ ดนตรี กีฬา ศิลปะ มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี รักการออกกำลังกายและปลอดภัยจากสิ่งเสพติดทุกชนิด
 4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ มีความรัก และความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานมีคุณภาพตามมาตรฐานโดยให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้ตามการปฏิรูปการศึกษารองรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21
 6. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร  นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
 7. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนอย่างเป็นระบบ
 8. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่างเข้มแข็ง
 9. สนับสนุนการบริหารงานโดยให้องค์กร ชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการระดมทรัพยากรสร้างอาคารสถานที่ พัฒนาบริเวณให้รองรับเป็นศูนย์การเรียนระดับตำบลของท้องถิ่น
เป้าประสงค์ ( Goals )
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียนและผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ต่อยอดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 2. ผู้เรียนใช้ห้องสมุดที่มีมาตรฐาน 3 ดี ในการเรียนรู้และห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เป็นศูนย์วิทยากรใหม่เอื้อต่อการเรียนรู้
 3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะวิชาชีพ  กีฬา ศิลปะ มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี รักการออกกำลังกาย ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดทุกชนิด
 4. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 5. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพและสามารถนำความรู้ ทักษะ มาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
 6. ครูและบุคลากรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและมีเทคนิค วิธีการถ่ายทอดการเรียนรู้ในการปฏิรูปการศึกษารองรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21
 7. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน ครูและบุคลากรได้รับการนิเทศ  ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนอย่างมีระบบ
 8. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 9. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยองค์กร ชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า มีส่วนร่วมสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงพัฒนาบริเวณสถานที่ของโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนของตำบล