ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ โชคชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 มิถุนายน 2548 - ปัจจุบัน