กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประโลมจิต โชคชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมปอง จำปาทิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0