กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววัลลา แพงวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนิรชา ชัยวงค์
ครูอัตราจ้าง