กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววัลลา แพงวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายรังสรรค์ สุภพร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3