กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววัลลา แพงวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนิรชา ชัยวงค์
ครูอัตราจ้าง