ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวกัณญาภัทร งามนาวัง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ