กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางรัตนา ทีนะกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายรังสรรค์ สุภพร
ครู คศ.3