คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุกูล ราชบุตร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสายันต์ สละ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้นำชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้นำชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพล ช่วยนา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาพ มุกดา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา จิตแสง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเสาวณีย์ พรรณาสิริ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทยา สุภพร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ โชคชัย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ