คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุจิวรรณ หม่องเม็ง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธษปนัน ทิพย์ชาติ
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 1
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปัณฑิกา ฤทธิยูง
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 2
ระดับชั้น : ป.6